Regulamin

Zasady organizowanych szkoleń

 1. Organizatorem szkoleń jest firma Beauty School & Clinic Magdalena Chudaś z siedzibą w Lublinie przy ul. Cyrkoniowej 3/43, która jest jednostką szkoleniową posiadającą wpis do Rejestru Instytucji Szkoleniowych, o numerze ewidencyjnym 2.06/00012/2014
 2. Zgłoszenia na szkolenia można dokonać:
  1. telefonicznie : +48 691-494-139
  2. poprzez e-mail: recepcja@beauty-school.pl
  3. osobiście w biurze przy ul. Cyrkoniowej 3/43 w Lublinie (po wcześniejszym umówieniu się na spotkanie drogą telefoniczną).
 3. Uczestnikiem szkolenia może być osoba, która spełnia wymagania formalne: ukończone 18 lat (jeżeli osoba niepełnoletnia chciałaby uczestniczyć w szkoleniu, jest taka możliwość po pisemnej zgodzie rodzica bądź opiekuna prawnego), niezbędne wykształcenie lub doświadczenie przy szkoleniach specjalistycznych (w momencie zapisu na szkolenie wymagamy okazania stosowanego dokumentu osobiście lub w formie skanu, uprawniającego do podejścia do wybranego szkolenia).
 4. Warunkiem wpisania na listę uczestników szkolenia jest wpłata zadatku w wysokości 500 zł na poczet rezerwacji miejsca, w terminie oraz w kwocie uzgodnionej z Organizatorem, na rachunek:
  Santander Bank 46 1910 1048 2788 9933 6092 0001
  W tytule przelewu należy podać nazwę szkolenia oraz imię i nazwisko Uczestnika.
  Kwota zadatku jest odliczana od kwoty głównej podczas finalnego rozliczenia.
 5. Dokonując wpłaty zadatku za szkolenie Uczestnik oświadcza, że zapoznał się z niniejszym Regulaminem i zgadza się z jego treścią.
 6. Uczestnik po dokonaniu wpłaty zadatku na konto Organizatora, uzyska e-mailowe potwierdzenie otrzymania określonej wpłaty oraz uczestnictwa w szkoleniu.
 7. Uczestnik pozostałą część kosztu szkolenia opłaca w formie gotówkowej w pierwszym dniu szkolenia przed jego rozpoczęciem. Możliwe jest wcześniejsze opłacenie całego kosztu szkolenia, za pomocą przelewu bankowego lub gotówką osobiście w siedzibie firmy. Podstawą do uznania zapłaty za szkolenie, jeżeli w dniu szkolenia Organizator nie odnotował wpłaty na koncie, jest okazanie potwierdzenia dokonania przelewu.
 8. Osoba, która zapisała się na szkolenie, a nie dokonała wpłaty zadatku w wyznaczonym przez Organizatora terminie, może zostać skreślona z listy uczestników.
 9. W przypadku bezzasadnej rezygnacji Uczestnika ze szkolenia lub nie stawienia się na szkolenie, zadatek nie podlega zwrotowi.
 10. Organizator szkolenia zastrzega sobie prawo do zmiany terminu szkolenia z przyczyn niezależnych. W powyższej sytuacji Organizator wyznaczy nowy termin szkolenia.
 11. W cenie szkolenia Uczestnik otrzymuje materiały szkoleniowe w formie skryptu oraz wyznaczoną ilość preparatu dla każdego Uczestnika szkolenia do wykorzystania podczas szkolenia.
 12. Wszystkie szkolenia prowadzone są przez wysoko wykwalifikowanego szkoleniowca Beauty School & Clinic i odbywają się indywidualnie lub w małych grupach (w zależności od rodzaju szkolenia).
 13. Zajęcia odbywają się w siedzibie Organizatora szkolenia.
 14. Szkolenia u Organizatora prowadzone są przez magistra kosmetologii, magistra fizjoterapii oraz absolwentki szkół kosmetycznych posiadających uprawnienia pedagogiczne i nie nadają uprawnień do wykonywania określonych zabiegów. Uczestnik zdobywa wiedzę i umiejętności z danego zakresu.
 15. W sytuacji wystąpienia zdarzeń losowych uniemożliwiających Uczestnikowi kontynuacji udziału w szkoleniu, zobowiązany jest on do niezwłocznego poinformowania Organizatora o tym fakcie.
 16. Przerwy w szkoleniu ustalone są indywidualnie przez prowadzącego w zależności od realizowanego tematu szkolenia.
 17. Organizator umożliwia Uczestnikom szkolenia korzystanie z zaplecza socjalnego (kawa, herbata, cukier, woda oraz mleko) tylko i wyłącznie za pośrednictwem szkoleniowca w trakcie wyznaczonej przerwy.
 18. Pomieszczenie socjalne jest przeznaczone wyłącznie dla pracowników firmy Beauty School & Clinic.
 19. Uczestnik szkolenia zobowiązany jest stosować bezwzględne zasady higieny osobistej i zawodowej, jak również przestrzegać przepisów BHP oraz PPOŻ.
 20. Uczestnik szkolenia jest zobligowany do przestrzegania zakazu palenia i zakazu uczestnictwa w szkoleniu pod wpływem oraz spożywania środków odurzających, zmieniających stan świadomości bezpośrednio przed kursem i w trakcie jego trwania, jak również dystrybuowania w/w substancji wśród współuczestników szkolenia.
 21. Filmowanie, nagrywanie i fotografowanie prowadzonych szkoleń przez Uczestników jest zabronione.
 22. Uczestnik szkolenia na terenie pracowni kosmetycznej zobowiązany jest do posiadania oraz korzystania z fartuszka kosmetycznego oraz obuwia zmiennego.
 23. Podczas wykonywania części praktycznej szkolenia, Uczestnicy wykonują zabiegi naprzemiennie na sobie oraz na modelkach, o ile nie ma przeciwwskazań do wykonania danego zabiegu.
 24. Uczestnik szkolenia może posiadać własną modelkę, celem wykonania zabiegów podczas części praktycznej szkolenia. Modelki nie uczestniczą w szkoleniu w części teoretycznej. Informację o obecności własnej modelki należy zgłosić Organizatorowi najpóźniej 7 dni przed rozpoczęciem szkolenia w przypadku szkoleń krótkich lub w trakcie zajęć przy długich szkoleniach. Modelka może skorzystać z zabiegów nieodpłatnie, za wyjątkiem szkoleń z zakresu makijażu permanentnego, stylizacji rzęs, fryzjerstwa oraz kosmetologii estetycznej gdzie od modelek pobierana jest opłata ustalona indywidualnie w zależności od ilości zużycia materiału.
 25. Organizator może zorganizować nieodpłatnie modelkę, celem wykonania zabiegów podczas części praktycznej szkolenia za wyjątkiem szkoleń z zakresu makijażu permanentnego, stylizacji rzęs, fryzjerstwa oraz kosmetologii estetycznej gdzie od modelek pobierana jest opłata ustalona indywidualnie w zależności od ilości zużycia materiału.
 26. W przypadku uszkodzenia aparatury wyposażenia pracowni, dokonanego przez samowolne ćwiczenia bez nadzoru prowadzącego, Uczestnik ponosi całkowitą odpowiedzialność materialną.
 27. W przypadku zaginięcia elementów wyposażenia lub innych przedmiotów będących na wyposażeniu pracowni, bez możliwości wskazania osoby winnej, odpowiedzialność materialna przypada w równych częściach na wszystkich Uczestników i prowadzącego zajęcia.
 28. Z chwilą zauważenia czynności określonych w punkcie 26 i 27 oraz wszelkich nieprawidłowości w funkcjonowaniu aparatury pracowni Uczestnik jest zobowiązany do niezwłocznego poinformowania o tym fakcie prowadzącego zajęcia.
 29. Organizator nie bierze odpowiedzialności za zaginięcie rzeczy osobistych Uczestnika.
 30. Wszelkie materiały udostępniane i prezentowane Uczestnikom w ramach szkoleń lub znajdujące się na stronie internetowej www.beauty-school.pl stanowią własność intelektualną ich twórców i są objęte ochroną prawną. Materiały te nie mogą być powielane, reprodukowane, udostępniane lub rozpowszechniane w jakikolwiek sposób bez pisemnej zgody Organizatora.
 31. Każdy Uczestnik, biorąc udział w szkoleniu, oświadcza, że wyraża zgodę na fotografowanie i nagrywanie przebiegu szkolenia oraz późniejszą publikację zdjęć i nagrań ze szkolenia, a także na użycie jego wizerunku i głosu. Zdjęcia i nagrania oraz inne materiały audiowizualne z przebiegu szkolenia będą wykorzystywane wyłącznie przez Organizatora w celach marketingowych i nie będą udostępniane w żadnej formie osobom trzecim.
 32. Ostatniego dnia szkolenia (kosmetycznego, stylizacji paznokci, makijażu, masażu, podologii oraz makijażu permanentnego) przeprowadzany jest egzamin praktyczny oraz teoretyczny (pisemny w formie pytań otwartych).
 33. Koszt egzaminu wewnętrznego oraz ewentualnego egzaminu wewnętrznego poprawkowego wliczony jest w cenę szkolenia. W sytuacji konieczności ustalenia kolejnych terminów poprawkowych, koszt egzaminu wynosi 50zł.
 34. Po ukończeniu szkolenia Uczestnik otrzymuje Certyfikat ukończenia szkolenia.
 35. Po szkoleniach zakończonych egzaminem wewnętrznym poza Certyfikatem wydawane jest zaświadczenie o ukończeniu szkolenia wraz z suplementem do zaświadczenia.
 36. Dokumenty wydawane są w dniu zakończenia szkolenia lub wysyłane pocztą na wskazany przez Uczestnika adres w Formularzu Zgłoszeniowym do 14 dni roboczych.
 37. W cenę szkolenia wchodzi 1 sztuka Certyfikatu. Każdy kolejny dokument (np. w wersji obcojęzycznej lub duplikatu), to koszt 20zł/szt (w przypadku wysyłki doliczany jest jej koszt).
 38. Zaświadczenie o ukończeniu szkolenia wraz z suplementem do zaświadczenia wystawiane są wyłącznie w języku polskim.
 39. Podstawą do wydania certyfikatu jest spełnienie łącznie następujących wymagań: 100% obecności na zajęciach realizowanych zgodnie z programem nauczania, aktywny udział w szkoleniu, pozytywny wynik egzaminu z wiedzy teoretycznej i praktycznej. Zgodnie z programem kursu trener ocenia nabyte umiejętności praktyczne na podstawie sposobu przygotowania i wykonywania zabiegu w trakcie szkolenia oraz uzyskanego efektu końcowego oraz umiejętności teoretyczne w formie egzaminu wewnętrznego, o którym mowa w punkcie 32 i 33 . Szkoleniowiec ma prawo odmówić wydania zaświadczenia i certyfikatu w przypadku nie spełnienia warunków zaliczenia.
 40. Organizator zastrzega sobie prawo do modyfikacji czasu trwania szkolenia oraz jego planu, w zależności od liczby uczestników obecnych na danym szkoleniu oraz tempa omawianych zagadnień, z zachowaniem pełnej objętości programu szkolenia.
 41. Wszelkie pytania dotyczące organizacji szkoleń uczestnik kieruje do właściciela firmy w dniu rozpoczęcia szkolenia.